Operating Systems

4 Items

per page
 1. Cracking the Operating Systems Skills
  Cracking the Operating Systems Skills

  Sundaram RMD, Shriram K Vasudevan, Abhishek S Nagarajan, B Chella Prabha

  INR 295
 2. Operating System Concepts, 8ed, ISV
  Operating System Concepts, 8ed, ISV

  Silberschatz, Galvin, Gagne

  INR 669
 3. 9788126554270
  Operating System Concepts, 9ed, ISV

  Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Gerg Gagne

  INR 709

4 Items

per page